PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

NAKUP GOZDARSKE PRIKOLICE IN VITLE

Za nakup gozdarske prikolice in vitle je upravičenec dobil pozitivno odločbo iz  naslova operacije »Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«,  podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

POVZETEK

Bojan Petek je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto gozdarsko mehanizacijo bo izvajal prevoz in spravilo lesa v okviru svoje posesti.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija, na kateri živi Bojan je usmerjena v pridelavo mleka. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti: predelava mleka in turizem na kmetiji. Ukvarjajo se tudi z gozdarstvom na lastni kmetiji. Z novo mehanizacijo dela v gozdu lažje in hitreje opravijo.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
  • Večja varnost pri delu v gozdu.
  • Večja storilnost pri delu.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
  • Ohranitev kmetije.
  • Bolj varno delo v gozdu.
  • Večja storilnost.
  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
  • Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020